Ársfundur Gildis lífeyrissjóðs - tugir milljarða hurfu á síðasta ári - Landssamband smábátaeigenda

Ársfundur Gildis lífeyrissjóðs - tugir milljarða hurfu á síðasta áriFyrr í dag var haldinn ársfundur Gildis lífeyrissjóðs.  Vegna góðrar afkomu á undanförnum árum hefur sjóðurinn getað hækkað lífeyrisgreiðslur um 17,7%.  Síðasta ár var hins versta ár í sögu sjóðsins, neikvæð raunávöxtun um 26,6%.  Á fundinum var samþykkt tillaga stjórnar um 10% réttindaskerðingu og handan við hornið er hætt við að bíði enn meiri skerðing. 

Í ársreikningum sjóðsins kemur m.a. fram að tap af eignarhlutum varð 30,2 milljarðar og niðurfærsla verðbréfa 12,4 milljarðar, samtals 42,5 milljarðar.  Hrein eign sjóðsins lækkaði um 29,3 milljarða og var um sl. áramót 209 milljarðar.  Iðgjaldagreiðslur voru 11,4 milljarðar og greiðslur lífeyris að frádregnu framlagi ríkisins 6,1 milljarðar.

 

Vel var mætt á fundinn og nokkur hiti í fundarmönnum.  Að loknu ávarpi formanns stjórnar, Sigðurðar Bessasonar, var farið skilmerkilega yfir rekstur sjóðsins af framkvæmdastjóra hans Árna Guðmundssyni og Tryggva Tryggvasyni forstöðumanni eignastýringar, auk þess að farið var yfir tryggingafræðilega stöðu sjóðsins.

 

Örn Pálsson framkvæmdastjóri LS ávarpaði ársfundinn og lagði fram nokkrar spurningar.  Hann sagði m.a. 

„Ég kveð mér hér hljóðs bæði sem sjóðfélagi og sem fulltrúi Landssambands smábátaeigenda sem er eitt aðildarsamtaka sjóðsins samanber grein 3.2. í samþykktum Gildis lífeyrissjóðs.“

Þá greindi Örn frá bréfi er hann ritaði stjórn Gildis lífeyrissjóð 7. ágúst sl. þar sem hann beindi 5 spurningum til hennar ásamt því að vekja athygli á áhyggjum félagsmanna LS á yfirvofandi réttindaskerðingu vegna 15 -17 milljarða eignarhlutsrýrnunar Gildis í félögum skráðum í Kauphöll Íslands.    „Spurningar fjölluðu m.a. um hagnaðarmarkmið sjóðsins m.t.t. innlausnar í FL-Group, Bakkavör Group, Exista hf, Alfesca og Teymi, einnig hvert markmiðið væri með 7 - 8% eign í Bakkavör.  Þá var beðið um skýringar á hvað hafi verið lagt til grundvallar auknum hlut sjóðsins á fyrrihluta ársins 2008 í FL-Group og Exista.

Svör bárust fljótt frá sjóðnum þar sem fram kom að það væri stefna sjóðsins að ræða ekki sérstaklega einstakar fjárfestingar.  Meginefni svarsins var um góða ávöxtun sjóðsins á árunum þar á undan.“

Örn sagði að þessi viðbrögð ásamt mikilli hvatningu frá félagsmönnum hefði gefið sér ærið tilefni til að skoða ársskýrslu Gildis lífeyrissjóðs vel fyrir ársfundinn.   Af því tilefni spruttu nokkrar spurningar sem hér fara á eftir:

 

1.     Hefur sjóðurinn látið gera greiningu á lögmæti ákvæðum neyðarlaganna um að skerða réttu kröfuhafa verulega á kostnað innistæðueigenda? 

Hyggst sjóðurinn hefja mál til að ná fram rétti sínum?

 

2.            Fjárfestingar

Keypt innlend hlutabréf 14,3 milljarðar

Í hvaða fyrirtækjum var keypt, hversu mikið og á hvaða tíma?

 

Seld innlend hlutabréf 12,7 milljarðar

Í hvaða fyrirtækjum var selt og á hvaða tíma?

 

3.            Verðbréfaeign

Framtaks- og fasteignasjóðir um  22 milljarðar  10,5%

Vogunarsjóðir  11,9 miljarðar  5,7%

Innlend hlutabréf  4,2 milljarðar  2%

Skuldabréf fyrirtækja  13,4 milljarðar  6,4%

Veðskuldabréf  13,4 milljarðar  6,4%

Skuldabréf sveitarfélaga  8,6 milljarðar  4,1%

Bankabréf  8,4 milljarðar  4%

 

Um hvaða sjóði og félög er að ræða og hver er innbyrðis skipting milli þeirra?

 

Innlán  21,4 milljarður  10,2%

 

Hvar eru þessi innlán geymd og hvernig er þeim dreift?

 

4.            Innlend skuldabréf                       

„Verðbréf sjóðsins hafa verið færð niður um 12,3 milljarða“

Í hvaða fyrirtækjum og fjármálastofnunum hefur verið fært niður í og um hve mikla % af heildareign hvers skuldabréfaflokks fyrir sig?

 

„Lífeyrissjóðurinn á 12,3 milljarða kröfu á viðskiptabankana“.


Hvaða kröfur eru þetta og hver er skiptingin milli bankanna

Hversu mikið er áætlað tap sjóðsins ef ekki fæst skuldajafnað á móti neikvæðri stöðu afleiðusamninga?

 


5.            Innlend hlutabréf                       

Eignarhluti sjóðsins í félögum skráðum í Kauphöllinni lækkaði um 43 milljarða -


Hversu mikið er tap sjóðsins á þessari fjárfestingu þ.e. mismunur á kaupverði og stöðunni í dag?

 


6.            Yfirlit yfir stærstu fjárvörsluaðila sjóðsins            

Alls 60 milljarðar

 

Hverjar eru tryggingar sjóðsins um að þessir fjármunir fáist leystir út?

 

Hvað tekur langan tíma að fá fjárhæðirnar innleystar?

 

Hvernig geta stjórnendur lífeyrissjóðs komist að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé að íslenskur lífeyrissjóður taki þátt í starfsemi erlendra vogunarsjóða.


 

7.            Gjaldmiðlastýring                       

Á síðasta ári veiktist krónan um 45%.  Þetta hafði þau áhrif að erlendar eignir sjóðsins hækkuðu í verði í íslenskum krónum.


Um hversu háa fjárhæð hækkuðu erlendar eignir sjóðsins á árinu 2008 vegna veikingu krónunnar?

 

Tap á gjaldmiðlaskiptasamningum sjóðsins.  „Við fall bankanna brustu forsendur fyrir þessum samningum.“  Neikvæðir um 12,9 milljarðar.

Vek athygli á að verði sjóðnum gert að greiða upp samningana gæti þessi upphæð hækkað um 10 milljarða.

 

Samningur er samningur - forsendur brustu - hvað var það í samningnum sem sjóðnum hafði láðst að hafa ákvæði um sem kippti grundvellinum undan samningnum?

 

Fram kom í máli framkvæmdastjóra sjóðsins, Árna Guðmundssonar, að spurningum Arnar yrði svarað og komið á framfæri við sjóðfélaga.


Auk þessara spurninga sagði Örn það sína skoðun að honum fyndist óeðlilegt að sjóðurinn ætti ekki aðild að stjórn fyrirtækja þar sem hann væri meðal stærstu hlutahafa.  Hann lagði  til að ef eignarhlutur sjóðsins færi yfir 3,5% í hlutafélagi skyldi hann gera kröfu um áheyrnarfulltrúa í stjórn félagsins. 

 

 

 

efnisyfirlit síðunnar

Hönnun og umsjón: GB hönnun ehf, Laugavegi 13, 101 Reykjavík, augl@smabatar.is

...