Skattabreytingar - Landssamband smábátaeigenda

Skattabreytingar1. janúar sl. komu til framkvæmda breytingar á lögum um tekjuskatt  (L. 90/2003) sem Alþingi samþykkti 21. desember sl.  LS hefur tekið saman yfirlit um helstu breytingarnar og eru þær eftirfarandi:

 

Nýr málsliður við 1. mgr.  11. gr. laganna

„Hjá þeim skattaðilum sem skylt er að reikna sér endurgjald skv. 2. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. skal telja til tekna sem laun skv. 1. tölul. A-liðar 7. gr. 50% af heimilum úthlutuðum arði samkvæmt lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög, að því marki sem heimil arðsúthlutun félagsins er samtals umfram 20% af skattalega bókfærðu eigin fé þess í árslok viðmiðunarárs.“

 

Hér að neðan eru tekin þrjú dæmi um mismunandi arðgreiðslu sem sýna hvernig þær skiptast á skattstofna.  Sjá hér.pdf    


*)Þarf að telja fram í sama mánuði og ákvörðun um greiðslu arðs er tekin. Gert er ráð fyrir að                                    tekjur falli í 40% skattþrepi, 4% greiðast í lífeyrissjóð og 8% mótframlag.

Ath. taflan fæst send á excel formi til þeirra sem þess óska - orn@smabatar.is

 

58. gr. viðbót  

„Ríkisskattstjóri setur árlega við upphaf tekjuárs reglur um reiknað endurgjald og birtir þær að fenginni staðfestingu fjármálaráðherra.  Við ákvörðun lágmarksendurgjalds skal höfð hliðsjón af raunverulegum tekjum fyrir sambærileg störf að viðbættum hvers konar hlunnindum og skiptir ekki máli hvernig þau eru greidd eða í hvaða formi þau eru.  Ákvörðun reiknaðs endurgjalds samkvæmt þessari málsgrein er óháð ákvörðun launa skv. 11. gr..“

 

Úr frumvarpi um breytingar á 58. gr. - skýring

„Lagt er til að ríkisskattstjóri setji viðmiðunarreglur um reiknað endurgjald sem fjármálaráðherra staðfesti.  Þá er lagt til að tekinn verði af allur vafi um það að reiknað endurgjald samkvæmt árlegum viðmiðunarreglum er miðað við almenn mánaðarlaun án hlunninda og er þannig lágmarksfjárhæð.  Þannig skal t.d. tekjufæra bifreiðahlunnindi til viðbótar reiknuðu endurgjaldi samkvæmt viðmiðunarrreglum en óheimilt er að lækka þær lágmarksfjárhæðir sem hlunnindunum nemur.

Enn fremur eru tekin af tvímæli um að þegar arðgreiðslur skulu taldar til launa er eigi heimilt að lækka lágmarksviðmiðun reiknaðs endurgjalds sem þeim nemur.“

 

Hér er það nýmæli að laun greidd sem hlunnindi bætast við reiknað endurgjald þegar tekjuskattsstofn er ákvarðaður til staðgreiðslu.  Mönnum er m.ö.o. ekki lengur heimilt að taka laun sín í hlunnindum að hluta.

 

 

Tekjuskattur lögaðila.

 71. gr. Tekjuskattur lögaðila skal vera 18%1) (var 15%) af tekjuskattsstofni.

 Tekjuskattur annarra lögaðila, sbr. 3., 4. og 5. tölul. 1. mgr. 2. gr., skal vera 32,7%2) (var 23,5%) af tekjuskattsstofni.

 

1) Hlutafélaga og einkahlutafélaga                                                                                                            2) Sameignar- og samlagsfélög

 

Tryggingagjald                                                                                                                  2. gr.  Atvinnutryggingagjald skal vera 3,81% (2,21% sem áður var) af gjaldstofni skv. III. kafla.

18. gr.  Fjárframlag til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða skal nema 0,325% (0,25% fyrir breytingu).

 

Samtals er því lögbundið tryggingagjald orðið 8,65%.   Fjölmargir smábátaeigendur kaupa sér slysatryggingu á áhöfn sem tryggir útgerðinni endurgreiðslu á greiddum aflahlut vegna slysabóta í allt að tvo mánuði.  Fyrir það greiða þeir 0,65% af launum sjómanna, en með því verður tryggingagjaldið alls 9,3%.

 

 

 

 

efnisyfirlit síðunnar

Hönnun og umsjón: GB hönnun ehf, Laugavegi 13, 101 Reykjavík, augl@smabatar.is

...